• Wsparcie opracowania i wdrożenia
    strategii komunikacji marki

Programy UE
Przedsiębiorstwo Energy Nortle Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I - Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa Energy Nortle Sp. z o.o. Sp. k. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki”.