• Wdrożenie do produkcji
    rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej
    o zunifikowanej szerokości pól

Programy UE
Przedsiębiorstwo Energy Nortle Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt nr POIR.02.03.02-20-0069/20-00 pt.: „Wdrożenie do produkcji rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej o zunifikowanej szerokości pól” na bazie zakończonych badań rozwojowych w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Etap II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, które dotyczyły znaczącego udoskonalenia istniejącej na rynku technologii budowy rozdzielnic sN oraz uruchomienie przez Wnioskodawcę produkcji tychże rozdzielnic.