• Stworzenie i wprowadzenie na rynek
    produktu zgodnego z nową normą
    - rozdzielnicy do instalacji prosumentów

Programy UE
Przedsiębiorstwo Energy Nortle Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt nr POIR.02.03.02-20-0031/20-00 pt.: „Stworzenie i wprowadzenie na rynek produktu zgodnego z nową normą – rozdzielnicy do instalacji prosumentów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP. Celem projektu jest znaczące udoskonalenie istniejącego na rynku produktu rozdzielnicy nN oraz w kolejnym etapie uruchomienie przez Wnioskodawcę ich produkcji.